сряда, 19 август 2009 г.

СЪДЕБНА СИСТЕМА. ЕЛАТЕ ГИ ВИЖТЕ! (1)

Документ с вх. № 6032/28.07.2009 г. на Софийския апелативен съд

До: г-жа Весела Марева, Софийски апелативен съд, ГК, Четвърти състав, съдия-докладчик по гр.д. № 244/2009

ЗАЯВЛЕНИЕ – и с искане за оставка
от: Красимир Янков Кабакчиев, д.ф.н.,
страна по делото

Уважаема госпожо,
Получих от Вас, в качеството Ви на съдия-докладчик по гр.д. № 244/2009 на САС, ГК, Четвърти състав, съобщение във връзка с подадена от мен касационна жалба срещу решението по това дело, в която към мен са предявени две неправомерни искания!
Първото е да изложа мотивирано основанията за допускане на касационното обжалване в трите хипотези на чл. 280 ГПК. Работата е там, че към касационната си жалба аз съм приложил Изложение на основанията за касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, което е четири страници и оттук трудно да бъде подминато (Приложение № 12 към касационната ми жалба – която е с вх. № САС 5308/02.07.2009 г. – прилагам го отново тук)!
Второто е да изложа мотивирано основанията за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, като посоча кой е СЪЩЕСТВЕНИЯТ материалноправен или процесуалноправен въпрос, разгледан от съда.
Това не е просто неправомерно искане, това е БЕЗЗАКОНИЕ И БЕЗОБРАЗИЕ! Работата е там, че, както следва да е известно на всеки юрист, какво остава за един апелативен съдия, е налице Решение № 4 на Конституционния съд на РБ, от 16 юни 2009 г. по к.д. № 4 от 2009 г. Решението е обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 47 от 23.06.2009 г. и релевантната част от него гласи: “Обявява за противоконституционен чл. 280, ал. 1 в частта относно думата “съществен” от Гражданския процесуален кодекс (изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.).”, съобщението до мен с неправомерното искане е издадено на 06.07.2009 г. , а разпореждането е издадено на 03.07.2009 г., т.е. и двете след влизането в сила на гореупоменатото решение на Конституционния съд!
Това, госпожо, означава, че Вие, която сте съдия в апелативен съд, не познавате законодателството на Република България! И този факт се констатира не за пръв път! Видно от касационните ми жалби срещу решенията на САС, ГК, Четвърти състав по граждански дела № 2094/2006, № 2098/2006 и № 244/2009, Вие сте автор вече на няколко решения, в които изключително грубо се нарушава законът и се осъществява “нормотворчество”. Обявихте, че два различни нормативни акта са всъщност един (Правилникът за прилагане на Закона за научните степени и научните звания бил изпълнявал ролята на отменения Правилник за атестирането на научните работници и специалистите с висше образование)!?!?
Аз, обикновен гражданин, познавам законодателството на страната, а апелативен съдия не го познава и издава разпореждание, което грубо му противоречи!
Не е ли СРАМ И ПОЗОР аз, гражданинът, да трябва да разяснявам на един апелативен съдия какъв е законът?
Разбира се, според мен, госпожо, вие изобщо не следва да бъдете разглеждана като безпристрастен съдия, а като адвокат на държавата! Това е така, защото за броени месеци Вие успяхте да участвате в издаването на три решения в полза на епохалния нарушител на закона Министерски съвет и да го “оневините”, като първите две от тези Ваши решения се основават на умопомрачителното по своята противозаконност твърдение, че Правилникът за прилагане на Закона за научните степени и научните звания бил изпълнявал ролята на отменения Правилник за атестирането на научните работници и специалистите с висше образование!?!?!
Първо, госпожо, подайте оставка и напуснете съдебната система! Вашето място не е в нея!
Второ, моля да спрете срока за отговор до отмяната на разпореждането си в частта му относно искането да изложа мотивирано основанията за допускане на касационното обжалване в трите хипотези на чл. 280 ГПК!
Трето, с настоящото заявление декларирам, че съм внесъл исканата държавна такса в размер на 30 (тридесет) лв. за разглеждане на касационната ми жалба и прилагам документ за това.
Приложения:

1. Копие от страници 1, 43 и 48 на “Държавен вестник”, бр. 47 от 23 юни 2009 г., където е публикувано Решение № 4 от 16 юни 2009 г. по конституционно дело № 4 от 2009 г.!
2. Документ за внесена държавна такса 30 лв. за касационно обжалване на решението по гр.д. № 244/2009 на САС, ГК, Четвърти състав.
3. Приложение № 12 към касационната ми жалба (която е с вх. № САС 5308/02.07.2009 г.).

28.07.2009 г.
София
С почит:

1 коментар:

Анонимен каза...

Господин Кабакчиев,не си само ти ощетен от съдебната система.
А си ощетен понеже в България все още властва съветската система!Най-вече в правораздаването.За да разбереш какво означава терминът съветска система е необходимо да проследиш някои неща.
Първо,да научиш от кого е назначен този съдия или съдийка.
Второ,да провериш на кого другиго този съдия или съдийка е създавал проблеми.Ненужни проблеми при издаване на една или друга присъда!
В чия полза и в ущърб на кого!
Едва тогава може да ти стане ясно какво наричам съветска система в правосъдието.
Иначе ,пожелавам ти успех в съдебните битки.
Апропо,що им се връзваш на глупостите на тоя или оня при Дачков?
Не усещаш ли че го правят нарочно за да те дразнят?
Не се ли питаш що с мен не щат да си имат взимане-даване?
с уважение
бай Киро
водач на МПС