петък, 12 март 2010 г.

ПОРЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ВКС С ИСКАНЕ НА ОТВОДИ

Документ с вх. № 2501/12.03.2010 г. на Върховния касационен съд

До: Върховния касационен съд, по жалба с вх. № 10444/30.12.2009 г., гр.д. ВКС, IV гр.отд., № 161/2010

ЗАЯВЛЕНИЕ – С ИСКАНЕ НА ОТВОДИ

от: Красимир Янков Кабакчиев, д.ф.н., страна по делото

Правно основание: чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК; чл. 22, ал. 2 от ГПК; чл. 23, ал. 1 и 2 от ГПК

Дами и господа съдии,
Първо
, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и чл. 22, ал. 2 ГПК, моля да бъде осъществен самоотвод от горепосоченото дело на следните съдии от Върховния касационен съд:
Елса Ташева, Надежда Зекова, Златка Русева!

Тези три лица участваха в издаването на грубо противозаконен акт – решение № 2791/05, издадено на 03.04.2006 г. от ВКС, IV гр.отд. по гр.д. 2312/2004, според което през периода 1995-2000 г. моята научноизследователска дейност в БАН била атестирана. Налице е предходно влязло в сила решение № 211/05 от 23.06.2005 г. по гр.д. 2630/2003 на ВКС, IV гр. отд., според което моята научноизследователска дейност в БАН не е атестирана през периода 1992-1997 г. и по тази причина е осъден институт при БАН! Няма как научноизследователската дейност в БАН на един и същ човек да е едновременно неатестирана и атестирана през периода 1995-1997 г.!
Второ, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и чл. 22, ал. 2 ГПК, моля да бъде осъществен самоотвод от горепосоченото дело на следните съдии от Върховния касационен съд:
Симеон Чаначев, Капка Юстиниянова, Борислав Белазелков, Веска Райчева, Мария Иванова!

Тези пет лица участваха в издаването на грубо противозаконен съдебен акт – определение № 78/05.04.2007 г., с което по един грубо незаконен начин беше отказано правосъдие по моя молба за отмяна (с вх. № ВКС 13330/20.04.2006 г.) на противозаконното решение № 2791/05, издадено на 03.04.2006 г. от ВКС, IV гр.отд. по гр.д. 2312/2004! Издадено беше определение за прекратяване на делото на базата на едно изключително нагло по своята неистинност твърдение, че не съм изпълнил разпореждане на съда! Всъщност, от документацията по делото се вижда, че, от една страна, аз съм изпълнил разпореждането на съда (с цел улесняване на производството), а, от друга страна, съдът нямаше право да предявява това разпореждане!
Трето, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и чл. 22, ал. 2 ГПК, моля да бъде осъществен самоотвод от горепосоченото дело на следните съдии от Върховния касационен съд:
Жанета Найденова, Светла Цачева, Албена Бонева!

Тези три лица участваха в издаването на грубо противозаконен съдебен акт – определение № 96/04.02.2009 на ВКС, ГК, 4-то отд., по гр.д. № 5045/2008, което се базира на повече от умопомрачителното по своята противоправност твърдение, че правилникът за реда и начина на атестирането по чл. 42, ал. 2 от ЗНСНЗ се бил изпълнявал от Правилника за прилагане на ЗНСНЗ!
Четвърто, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и чл. 22, ал. 2 ГПК, моля да бъде осъществен самоотвод от горепосоченото дело на следните съдии от Върховния касационен съд:
Надя Зяпкова, Любка Богданова, Жива Декова!

Тези три лица участваха в издаването на грубо противозаконен съдебен акт – определение № 966/24.07.2009 по гр.д. № 660/2009 на ВКС, III гр.отд., което се базира на умопомрачителното по своята противоправност твърдение, че дейността на Министерския съвет в изпълнение на законовата делегация за приемане на нормативни актове, не била съставлявала административна дейност по смисъла на чл. 1 от ЗОДОВ!
Пето, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и чл. 22, ал. 2 ГПК, моля да бъде осъществен самоотвод от горепосоченото дело на следните съдии от Върховния касационен съд:
Надежда Зекова, Вска Райчева, Светла Бояджиева!

Тези три лица участваха в издаването на противозаконен съдебен акт – определение № 1708/29.12.2009 по гр.д. № 1564/2009 на ВКС, 4-то гр.отд., с който се отказва правосъдие срещу Министерския съвет заради това, че Висшата атестационна комисия била правосубектна организация – въпреки че както по делото, така и изобщо в България няма абсолютно никакви доказателства за това, че Висшата атестационна комисия е правосубектна организация. Лицата Зекова и Райчева фигурират и в по още едно незаконно решение на ВКС против мен – описани по-горе. Тяхното участие в гр.д. № 1564/2009 на ВКС, 4-то гр.отд. е нагло. Те е трябвало да си направят самоотвод, тъй като са участвали в противозаконно решение срещу мен, и знаят това прекрасно. Освен това на тях не им е и наложен отвод, въпреки че отводът им по това дело е поискан от мен – в заявление до председателя на ВКС с вх. № ВКС 9334/26.10.2009 г. Освен това лицето Бояджиева е автор на съдебно решение на Софийския градски съд по мое (и на съпругата ми) дело, с което е отказано правосъдие срещу Българската национална телевизия. На втора и трета инстанция БНТ е осъдена, решението на Бояджиева е отменено.
Видно от всички тези случаи, може да се каже, че на практика в България НЯМА ПРАВОСЪДИЕ! Унищожителните критики на органите на Европейския съюз срещу българската така наричаща се съдебна система са много точни – и те ще бъдат допълнени с моите данни за беззаконие дори в самия Върховен съд, една част от тях присъстват и в това заявление.
Шесто, в случай че не бъде осъществен самоотвод от страна на гореупоменатите лица на основание чл. 22 от ал. 1, т. 6 от ГПК, моля да бъде приложен чл. 23, ал. 1 и да бъде НАЛОЖЕН отвод на всички тях от гр.д. № 161/2010 на ВКС, IV гр.отд. – по подробно изложените вече съображения!

12 март 2010 г., София, подпис: