вторник, 27 ноември 2007 г.

Заявление до ВСС

Този документ беше внесен днес, 27.11.2007 г.
в деловодството на Висшия съдебен съвет (ВСС)
с вх. № 94-01-112/27.11.2007


До: Висшия съдебен съвет на Република България

ЗАЯВЛЕНИЕ

с искане за проверка на два случая на груба корупционна
практика
и за дисциплинарно производство
срещу съдии от Върховния касационен съд!

от: Красимир Янков Кабакчиев, д.ф.н.,
страна по гр.д. № 272/2006 г.,
ВКС, Петчленен състав, и гр.д.
№ 2312/2004, ВКС, 4 гр.отд.

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет!

Обръщам се към Вас, за да Ви запозная с едно не просто убедително, а повече от крещящо доказателство за това, че

в България няма ефективно правосъдие!!!

За това, че са налице два съдебни акта – решение и определение за прекратя­ване на дело, които са напълно незаконни, безобразни и резултат от изключи­телно груба, нагла корупционна схема! Обръщам се към Вас с искане да пред­приемете необходимите действия за възможното частично коригиране на вече сторено зло, както и за да изразя пълното си убеждение на базата на факти, че

ТОЗИ СЛУЧАЙ Е ХАРАКТЕРЕН ЗА НАЛИЧИЕТО НА ГРУ­БИ корупционнИ практикИ ДОРИ И вЪВ ВИСШИТЕ съдИЛИЩА НА тази Държава – заради което тя е остро осъждана в европейския съюз!

Учен съм с международно признание, доктор на науките, с 25 г. работа във висши училища и БАН. Поради завист, невероятни административни без­образия, политически, личностни и други причини бях подложен на дългого­дишно изключително флагрантно противоправно поведение от страна на ад­министративни органи на институт при БАН, подпомагани от ръководството на БАН. Заради необявяване на конкурс за хабилитирано научно звание и не­осъществяване на оценка (неатестиране) на научноизследователската ми дей­ност, съответният институт при БАН беше осъден с влезли в сила решения по две дела, за десетгодишен период. Първото решение беше прецедент в бъл­гарското правораздаване, със създаването на който аз се гордея! В решенията по двете дела е установено категорично, че в съответния институт при БАН през периода 1987-1997 г. не е била осъществена атестация на научноизследо­вателската ми дейност! (Приложени тук са решенията по второто от делата – на втора и трета инстанция.)

По друго дело обаче, през 2006 г., беше издадено решение (2791/03.04. 2006, ВКС, 4 гр.отд.), което е напълно незаконосъобразно, безобразно по съдържание и представлява изключително груб отказ от правосъдие! Трима от четиримата ответници по делото изобщо не са посочени в него! Голословно се заявява, в изключително безочливо противоречие с фактите, че ответниците нямали противоправно поведение. А противоправното поведение на ответниците не само е безспорно, то е осъществявано пред очите на цялата академична общност и на българската общественост в продължение на дълги години: в БАН през периода 1992-1999 г., в грубо нарушение на чл. 58 от Ус­тава на БАН, не съществуваха критерии и методика за атестиране на учените (за изпълнението на Устава на БАН отговаря председателят на БАН); в грубо нарушение на чл. 42, ал. 2 от Закона за
научните степени и звания (“Редът и начинът на атестирането се определя с правилник, утвърден от Министерския съвет”) ответникът по делото Министерски съвет не създаде такъв правилник в продължение на шестнадесет години (от 1991 до днес) – противоправното бездействие продължава! Но нещо повече, в решението с № 2791/03.04.2006 на ВКС, 4 гр.отд., се твърди, че аз съм бил атестиран през 1995 г.! Това означава, че – според този състав на Върховния съд – един и същ учен може да бъде едновременно атестиран и неатестиран през един и същ период от време! Безобразното противозаконно решение е взето от следния съдийски състав: Елса Ташева, Надежда Зекова, Златка Русева. В предоставеното ми копие от решението обаче изобщо не се посочва кои от съдиите как са подпи­сали решението и дали всички са били съгласни с него. Поради изключително грубото несъобразяване с установен в предишни влезли в сила решения факт, а именно че не съм бил атестиран десет години (през периода 1987-1997 г. – а това означава и през 1995 г.), подадох молба за отмяна (№ 13330/20.04.2006 г.) по чл. 231, б. “г” ГПК пред петчленен състав на ВКС.

Вместо обаче да гледа делото, петчленният състав на ВКС изведнъж се впусна в “търсене” на бивш ответник по делото, спрямо когото аз съм оттег­лил иска си още преди години: фактът на оттеглянето е отразен в решенията на втора и трета инстанция! Провалени бяха няколко заседания, защото ми беше вменено, в невероятно грубо противоречие със закона, “задълже­ние” да посоча адреса на лице, спрямо което аз съм оттеглил иска си (и това е доказано)! За да не се бави делото все пак, аз изпълних неколкократ­ните несъобразени със закона искания за търсене на лицето – намиращо се в чужбина. И въпреки това на 05.04.2007 г. делото е било прекратено! Без да бъда предупреден или уведомен, и с наглото и неистинно твърдение, че било налице от моя страна “неизпълнение на указания на съда”!? Актът е подписан от следния съдийски състав: Симеон Чаначев, Капка Юстиниянова, Бори­слав Белазелков, Веска Райчева, Мария Иванова. В предоставеното ми копие отново не се посочва кои съдии как са го подписали и дали всички са били съгласни с определението. Нещо повече, прекратяването е осъществено въпреки надлежно депозирана изрична моя молба (№ 1060/ 06.02.2007 г.) за предприемане на процедура за призоваване на лицето чрез “Държавен вестник”! Затова имам всички основания да считам, че не се касае за тех­ническа грешка и че това изобщо не е случай на некомпетентност! Деянието е извършено съвършено умишлено, налице е изключително груба корупционна схема! Това е така, и защото голям интерес от изхода по това делото имат висши държавни и политически кръгове! Страни по делото са, освен институт при БАН, и самата Българска академия на науките, нейният председател и Министерският съвет!

При наличието на подобно изключително нагло корупционно поведе­ние, и то от страна на членове на Върховния съд, уверявам всички възможни заинтересувани по случая лица и страни, че

ще направя всичко възможно, за да защитя ефективно и по всички законосъобразни начини в страната и в Европейския съюз изключително грубо накърнените си права – и преди всичко правото ми на правосъдие!

След като, видно от документ, приложен тук, и Председателят на Вър­ховния касационен съд незаконосъобразно отказа да разгледа случая и да предприеме действия (а той беше задължен и по закон, и морално, да сезира Прокуратурата), като втора стъпка се обръщам към Вас, с молба за проверка на двата случая, а именно

противозаконното безобразно решение 2791/03.04.2006 на ВКС 4 гр.отд. и противозаконното безобразно прекратяване на гр.д. 272/2006 г. от страна на петчленен състав на ВКС – вторият случай абсолютно безспорно представляващ ДРАСТИЧНО КОРУМПИРАН И НЕВЕРОЯТНО НАГЪЛ АКТ НА ОТКАЗ ОТ ПРАВОСЪДИЕ!!!

Отправям настоятелна молба за анализ на случая, изводи и

образуване на дисциплинарно производство срещу лицата, виновни за издаването на двата незаконни съдебни акта! След установяването на имената на тези лица за мен лично единст­вено адекватно решение по случая може да бъде дисцип­линарноТО ИМ уволнение И ЗАБРАНАТА ДА УП­РАЖНЯВАТ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: никой подписал със съгласие подобни съдебни актове, няма правото да се нарече съдия, още по-малко върховен съдия!

Приложения (писмени доказателства):

1. Решение № 2791/03.04.2006 на ВКС, 4 гр.отд. по гр.д. 2312/2004. 2. Решение № 211/23.06.2005 на ВКС, 4 гр.отд., по гр.д. 2630/2003. 3. Решение на САС, ГК, 2-ри с-в, от 24.07.2003 г. по гр.д. № 1925/2002. 4. Молба с вх. № 13330/20.04.2006 от Кабакчиев до ВКС (петчленен състав) за отмяна на решение № 2791/03.04.2006 на ВКС, 4 гр.отд. по гр.д. 2312/2004. 5. Съобщение от 02.02.2007 г. на ВКС, 5-чл. с-в до Кабакчиев за посочване адрес на лицето Юлия Балтова. 6. Молба с вх. № 1060/06.02.2007 до ВКС, 5-чл. с-в за предприемане на процедура за призоваване по делото на лицето Юлия Балтова чрез “Държавен вестник”. 7. Молба с вх. № 2993/29.03.2007 на Кабакчиев до ВКС, 5-чл. с-в за приемане на удостоверие от МВР, София, за преминаванията на лицето Юлия Балтова през ГКПП на страната. 8. Определение № 78/05.04.2007 г. на ВКС, 5-чл. с-в за прекратяване производ­ството по гр.д. № 272/2006. 9. Молба № 4501/16.05.2007 г. на Кабакчиев до до ВКС, 5-чл. с-в, за поправяне на груба техническа грешка по гр.д. № 272/2006. 10. Жалба с вх. № 4873/29.05.2007 г. на Кабакчиев до Председателя на Върховния касационен съд за проверка дали прекратяването на гр.д. 272/2006 на ВКС, 5-чл. с-в и ре­шение № 2791/03.04.2006 на ВКС, 4 гр.отд. по гр.д. 2312/2004 на са случай на груба коруп­ционна схема. 11. Отговор на Председателя на ВКС на Жалба с вх. № 4873/29.05.2007 г.

27.11.2007 г.
София­

С уважение: