вторник, 27 ноември 2007 г.

Заявление до ВСС

Този документ беше внесен днес, 27.11.2007 г.
в деловодството на Висшия съдебен съвет (ВСС)
с вх. № 94-01-112/27.11.2007


До: Висшия съдебен съвет на Република България

ЗАЯВЛЕНИЕ

с искане за проверка на два случая на груба корупционна
практика
и за дисциплинарно производство
срещу съдии от Върховния касационен съд!

от: Красимир Янков Кабакчиев, д.ф.н.,
страна по гр.д. № 272/2006 г.,
ВКС, Петчленен състав, и гр.д.
№ 2312/2004, ВКС, 4 гр.отд.

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет!

Обръщам се към Вас, за да Ви запозная с едно не просто убедително, а повече от крещящо доказателство за това, че

в България няма ефективно правосъдие!!!

За това, че са налице два съдебни акта – решение и определение за прекратя­ване на дело, които са напълно незаконни, безобразни и резултат от изключи­телно груба, нагла корупционна схема! Обръщам се към Вас с искане да пред­приемете необходимите действия за възможното частично коригиране на вече сторено зло, както и за да изразя пълното си убеждение на базата на факти, че

ТОЗИ СЛУЧАЙ Е ХАРАКТЕРЕН ЗА НАЛИЧИЕТО НА ГРУ­БИ корупционнИ практикИ ДОРИ И вЪВ ВИСШИТЕ съдИЛИЩА НА тази Държава – заради което тя е остро осъждана в европейския съюз!

Учен съм с международно признание, доктор на науките, с 25 г. работа във висши училища и БАН. Поради завист, невероятни административни без­образия, политически, личностни и други причини бях подложен на дългого­дишно изключително флагрантно противоправно поведение от страна на ад­министративни органи на институт при БАН, подпомагани от ръководството на БАН. Заради необявяване на конкурс за хабилитирано научно звание и не­осъществяване на оценка (неатестиране) на научноизследователската ми дей­ност, съответният институт при БАН беше осъден с влезли в сила решения по две дела, за десетгодишен период. Първото решение беше прецедент в бъл­гарското правораздаване, със създаването на който аз се гордея! В решенията по двете дела е установено категорично, че в съответния институт при БАН през периода 1987-1997 г. не е била осъществена атестация на научноизследо­вателската ми дейност! (Приложени тук са решенията по второто от делата – на втора и трета инстанция.)

По друго дело обаче, през 2006 г., беше издадено решение (2791/03.04. 2006, ВКС, 4 гр.отд.), което е напълно незаконосъобразно, безобразно по съдържание и представлява изключително груб отказ от правосъдие! Трима от четиримата ответници по делото изобщо не са посочени в него! Голословно се заявява, в изключително безочливо противоречие с фактите, че ответниците нямали противоправно поведение. А противоправното поведение на ответниците не само е безспорно, то е осъществявано пред очите на цялата академична общност и на българската общественост в продължение на дълги години: в БАН през периода 1992-1999 г., в грубо нарушение на чл. 58 от Ус­тава на БАН, не съществуваха критерии и методика за атестиране на учените (за изпълнението на Устава на БАН отговаря председателят на БАН); в грубо нарушение на чл. 42, ал. 2 от Закона за
научните степени и звания (“Редът и начинът на атестирането се определя с правилник, утвърден от Министерския съвет”) ответникът по делото Министерски съвет не създаде такъв правилник в продължение на шестнадесет години (от 1991 до днес) – противоправното бездействие продължава! Но нещо повече, в решението с № 2791/03.04.2006 на ВКС, 4 гр.отд., се твърди, че аз съм бил атестиран през 1995 г.! Това означава, че – според този състав на Върховния съд – един и същ учен може да бъде едновременно атестиран и неатестиран през един и същ период от време! Безобразното противозаконно решение е взето от следния съдийски състав: Елса Ташева, Надежда Зекова, Златка Русева. В предоставеното ми копие от решението обаче изобщо не се посочва кои от съдиите как са подпи­сали решението и дали всички са били съгласни с него. Поради изключително грубото несъобразяване с установен в предишни влезли в сила решения факт, а именно че не съм бил атестиран десет години (през периода 1987-1997 г. – а това означава и през 1995 г.), подадох молба за отмяна (№ 13330/20.04.2006 г.) по чл. 231, б. “г” ГПК пред петчленен състав на ВКС.

Вместо обаче да гледа делото, петчленният състав на ВКС изведнъж се впусна в “търсене” на бивш ответник по делото, спрямо когото аз съм оттег­лил иска си още преди години: фактът на оттеглянето е отразен в решенията на втора и трета инстанция! Провалени бяха няколко заседания, защото ми беше вменено, в невероятно грубо противоречие със закона, “задълже­ние” да посоча адреса на лице, спрямо което аз съм оттеглил иска си (и това е доказано)! За да не се бави делото все пак, аз изпълних неколкократ­ните несъобразени със закона искания за търсене на лицето – намиращо се в чужбина. И въпреки това на 05.04.2007 г. делото е било прекратено! Без да бъда предупреден или уведомен, и с наглото и неистинно твърдение, че било налице от моя страна “неизпълнение на указания на съда”!? Актът е подписан от следния съдийски състав: Симеон Чаначев, Капка Юстиниянова, Бори­слав Белазелков, Веска Райчева, Мария Иванова. В предоставеното ми копие отново не се посочва кои съдии как са го подписали и дали всички са били съгласни с определението. Нещо повече, прекратяването е осъществено въпреки надлежно депозирана изрична моя молба (№ 1060/ 06.02.2007 г.) за предприемане на процедура за призоваване на лицето чрез “Държавен вестник”! Затова имам всички основания да считам, че не се касае за тех­ническа грешка и че това изобщо не е случай на некомпетентност! Деянието е извършено съвършено умишлено, налице е изключително груба корупционна схема! Това е така, и защото голям интерес от изхода по това делото имат висши държавни и политически кръгове! Страни по делото са, освен институт при БАН, и самата Българска академия на науките, нейният председател и Министерският съвет!

При наличието на подобно изключително нагло корупционно поведе­ние, и то от страна на членове на Върховния съд, уверявам всички възможни заинтересувани по случая лица и страни, че

ще направя всичко възможно, за да защитя ефективно и по всички законосъобразни начини в страната и в Европейския съюз изключително грубо накърнените си права – и преди всичко правото ми на правосъдие!

След като, видно от документ, приложен тук, и Председателят на Вър­ховния касационен съд незаконосъобразно отказа да разгледа случая и да предприеме действия (а той беше задължен и по закон, и морално, да сезира Прокуратурата), като втора стъпка се обръщам към Вас, с молба за проверка на двата случая, а именно

противозаконното безобразно решение 2791/03.04.2006 на ВКС 4 гр.отд. и противозаконното безобразно прекратяване на гр.д. 272/2006 г. от страна на петчленен състав на ВКС – вторият случай абсолютно безспорно представляващ ДРАСТИЧНО КОРУМПИРАН И НЕВЕРОЯТНО НАГЪЛ АКТ НА ОТКАЗ ОТ ПРАВОСЪДИЕ!!!

Отправям настоятелна молба за анализ на случая, изводи и

образуване на дисциплинарно производство срещу лицата, виновни за издаването на двата незаконни съдебни акта! След установяването на имената на тези лица за мен лично единст­вено адекватно решение по случая може да бъде дисцип­линарноТО ИМ уволнение И ЗАБРАНАТА ДА УП­РАЖНЯВАТ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ: никой подписал със съгласие подобни съдебни актове, няма правото да се нарече съдия, още по-малко върховен съдия!

Приложения (писмени доказателства):

1. Решение № 2791/03.04.2006 на ВКС, 4 гр.отд. по гр.д. 2312/2004. 2. Решение № 211/23.06.2005 на ВКС, 4 гр.отд., по гр.д. 2630/2003. 3. Решение на САС, ГК, 2-ри с-в, от 24.07.2003 г. по гр.д. № 1925/2002. 4. Молба с вх. № 13330/20.04.2006 от Кабакчиев до ВКС (петчленен състав) за отмяна на решение № 2791/03.04.2006 на ВКС, 4 гр.отд. по гр.д. 2312/2004. 5. Съобщение от 02.02.2007 г. на ВКС, 5-чл. с-в до Кабакчиев за посочване адрес на лицето Юлия Балтова. 6. Молба с вх. № 1060/06.02.2007 до ВКС, 5-чл. с-в за предприемане на процедура за призоваване по делото на лицето Юлия Балтова чрез “Държавен вестник”. 7. Молба с вх. № 2993/29.03.2007 на Кабакчиев до ВКС, 5-чл. с-в за приемане на удостоверие от МВР, София, за преминаванията на лицето Юлия Балтова през ГКПП на страната. 8. Определение № 78/05.04.2007 г. на ВКС, 5-чл. с-в за прекратяване производ­ството по гр.д. № 272/2006. 9. Молба № 4501/16.05.2007 г. на Кабакчиев до до ВКС, 5-чл. с-в, за поправяне на груба техническа грешка по гр.д. № 272/2006. 10. Жалба с вх. № 4873/29.05.2007 г. на Кабакчиев до Председателя на Върховния касационен съд за проверка дали прекратяването на гр.д. 272/2006 на ВКС, 5-чл. с-в и ре­шение № 2791/03.04.2006 на ВКС, 4 гр.отд. по гр.д. 2312/2004 на са случай на груба коруп­ционна схема. 11. Отговор на Председателя на ВКС на Жалба с вх. № 4873/29.05.2007 г.

27.11.2007 г.
София­

С уважение:

10 коментара:

Анонимен каза...

towa si e za strasbourg, bez problem, no s turpenie; twardeniata za korupcia ne izglejdat dokazani

./

Красимир Кабакчиев каза...

Благодаря много за първия коментар по тази тема!
Разбира се, че вече е заведено дело в Страсбург!
Но не е в това въпросът. Въпросът е, че са налице най-малко двама съдии, и то не къде да е, а във Върховния касационен съд на Република България, които са драстично корумпирани!
Да, вярно е, че това твърдение не е доказано, но то е все едно да се мъдрува дали падащият сняг се дължи на облаците или на ниските температури. Аз не мога да докажа конкретните параметри на корупцията! Нямам никакви средства за това. Нито законови, нито машина на времето. А тези, които не само имат законови средства, но са и длъжни да ги използват, позорно и противозаконно се правят на "дръж ми шапката"!
Не само е вярно, че това не е държава, вярно е това, което казват хората вече всеки ден: че това е истинска (пост)комунистическа кочина!
Благодаря отново за коментара - следете тук. Тепърва имам да представям материали, доказващи, че това не е държава, а невероятна кочина!

Petar Doshkov каза...

Познавам модерното Ви мислене като лингвист. Разпоредбата, за която пишете, се смята за отменена. Съсредоточе те се върху изпълнителното производство.КБКСС е импотентна. Аз действам направо до ВСС. Знаете, че има текст от ЗСС за създаване на мнозинство от членовете на ВСС за отстраняване на съдия от длъжност. Повторете сигналите до Инспектората при ВСС. Чаначев е зам.-председател на ВКС.Той е от времето на Иван Григоров. Проблемът идва от ВКП. Предавайте сигналите си до ВКП или до ВСС чрез Делегация на Европейската комисия в България (ДЕКБ). Правете го чрез препоръчано писмо с обратна разписка. След като изтекат 14 дена от доставката на писмото Ви в ДЕКБ, сезирайте Европейския омбудсман за лоша работа на ДЕКБ.

Красимир Кабакчиев каза...

Уважаеми г-н Дошков,
Благодаря много за съобщението Ви! Предполагам, че Вие сте същият Петър Дошков, юрист, за чиито съдебни борби научих буквално преди дни, след публикуването на статията във в. "Про и анти" за безобразията в Университета в града с "прекрасното" име Благоевград. Направо изумително! Също така и във форума "Пуерон", посветен на проблемите в науката и висшето образование, в последно време се появи информация за Вас:
http://www.pueron.org/pueron/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11&whichpage=7
Лично аз, както и другите участници във форума и сайта ще се радваме, ако дойдете да споделите по-подробно това, което се е случило.
Конкретно по темата тук. Както се вижда, аз отправих заявлението си до ВСС, а ми отговори комисия за борба с корупцията. Според мен това не е редно! Не е ли това изземване на правомощия?
Имам много работа и не мога да отделя чак толкова време, за да пиша непрекъснато жалби и да се чудя към кого да ги отправям. Ето защо приемам с голяма благодарност съветите Ви, те със сигурност са правилни - още повече, че идват от едновременно юрист и препатил. Тъй като обаче не разбрах няколко от нещата, за които пишете, ще се радвам, ако може да ги обсъдим лично.

Красимир Кабакчиев каза...

Добавка. Г-н Дошков, току-що прочетох, че сте преподавател по синтаксис. Бях останал с впечатление, че сте юрист. Моля да бъда извинен, ако неволно съм сбъркал нещо.

Анонимен каза...

Г-н Кабакчиев,
Имам желание да се свържа с Вас. Умолявам,ако е възможно да оставите някакъв имейл на който да Ви пиша.
Предварително благодаря!

roujkabg каза...

http://www.bgsviat.narod.ru/

Анонимен каза...

http://vladodoulov.blogspot.com/2008/04/blog-post_22.html#links

Красимир Кабакчиев каза...

Извинявам се за закъснението при отговора - който желае да се свърже с мен, може да го направи чрез форума на pueron.org или чрез форума на nauka2007.org.

Анонимен каза...

Г-н Кабакчиев,тогава аз си оставям имейла тук и Ви моля,ако обичате да ми пишете.
qspen@start.bg