петък, 24 март 2017 г.

Дело срещу Прокуратурата и Президентството на Република България

Днес заведох дело срещу Прокуратурата на Република България и Президентството на Република България, със следните главни искания: "Установяване местонахождението на пиратския тираж на превода ми на английски език на книгата "История славянобългарска"! Установяване факта на нарушението, идентифициране на крадеца! Прекратяване незаконната национализация на труда ми! Изземване в полза на държавата и унищожаване на пиратския тираж! Разгласяване диспозитива на решението на съда!"
Няма какво да обяснявам повече. Прочетете иска и ще разберете. После може да коментираме.

**********

Ще обясня, обаче, как следва да се проведе това дело, защото то е твърде особено, нарича се "бързо производство". Ако погледнете чл. 311 ГПК тук, непосредствено по-долу, ще видите, че съдията би трябвало ВЕЧЕ, още днес, да е извършил проверка за нейната редовност и за допустимостта на иска.
Как и дали това може практически да стане? Не знам. Ще видим.
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, Част трета, ОСОБЕНИ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА, Глава двадесет и пета, БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО
Приложно поле
Чл. 310. По реда на тази глава се разглеждат искове: [...] 3. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 311. (1) В деня на постъпване на исковата молба съдът извършва проверка за нейната редовност и за допустимостта на иска. (2) Съдът дава указания на ищеца да допълни, конкретизира твърденията си и да отстрани противоречията в тях, когато са неясни, непълни или неточни.
Подготовка на делото в закрито заседание
Чл. 312. (1) В деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това съдът в закрито заседание: 1. насрочва делото за дата не по-късно от три седмици; 2. изготвя писмен доклад по делото; 3. приканва страните към спогодба и им разяснява преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора; 4. произнася се по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими; 5. определя размер и срок за внасянето на разноски за събиране на доказателства. (2) Съдът връчва на страните препис от разпореждането, а на ищеца - и от писмения отговор и доказателствата към него, като им указва в едноседмичен срок да вземат становище във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемат съответните процесуални действия, както и за последиците от неизпълнение на указанията. (3) По направените своевременно искания във връзка с указанията и доклада по делото съдът се произнася в деня на постъпването им. Разпореждането по направените искания се съобщава на страните.
Последици от неизпълнение на указанията
Чл. 313. Когато в установения срок страните не изпълнят указанията на съда, те губят възможността да направят това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
Съединяване на искове
Чл. 314. (1) Ищецът може със становището си по доклада на съда, а ответникът с писмения отговор, да поиска съдът да се произнесе с решението си относно съществуването или несъществуването на едно оспорено правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото. (2) По реда на това производство не може да се предявяват насрещни искове, да се привличат трети лица и да се предявяват искове срещу тях. [...]
Разглеждане на делото
Чл. 315. (1) В заседанието за разглеждане на делото съдът отново приканва страните към спогодба и ако такава не се постигне, събира представените доказателства и изслушва устните състезания. (2) В същото заседание съдът посочва деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срокът за обжалването му. Срок за постановяване на съдебното решение.
Чл. 316. Съдът обявява решението си с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.