вторник, 19 февруари 2008 г.

Вх. № 94КК-141/19.02.2008 г.

До: г-н Министъра на образованието и науката

З А Я В Л Е Н И Е

от: Красимир Янков Кабакчиев, д.ф.н.

Уважаеми господин Министър,

Във връзка с намерението Ви, току-що обявено публично, да извършите финансова проверка в БАН, моля да вземете предвид информацията, която Ви предоставям в следващите редове, и да отговорите на два мои въпроса.

Съгласно с отдавна влезли в сила съдебни решения, така наричащият се Институт за български език при БАН – всъщност един развъдник на некадърност и епохално нагло беззаконие, е осъден да ми заплати обезще­тения (заради негово дългогодишно флагрантно умишлено противоправно поведение) по два изпълнителни листа (Приложения 1, 2)!

И по двата изпълнителни листа, седем години след предявява­нето на първия изпълнителен лист и над две години след пред­явяването на втория изпълнителен лист, аз до днес НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ ДОРИ И СТОТИНКА!

Изпълнителните листи са предявени съответно на 22.03.2001 г. и 07.12.2005 г. (Приложения № 3, 4, 5).

Във връзка с горепосоченото въпросите ми към Вас са следните:

1. Предвидени ли са били, съобразно с чл. 399 от ГПК, съответните “кредити по бюджета на учреждението” за изплащане на дължимите суми?
2. В качеството си на гражданин бих искал да знам: ще потърсите ли съответната финансова, административна и наказателна отговорност от съот­ветните индивиди в така наричащите се Българска академия на науките и Ин­ститут за български език при БАН, виновни за ощетяването на бюджета на ре­публиката със значителни суми и за дългогодишния им изключително нагъл отказ да изпълнят влезли в сила съдебни решения, водещ, чрез натрупването на лихви, и до значително увеличаване на задължението?

Благодаря предварително за Вашия отговор.

Приложения:

1. Изпълнителен лист, изд. на 09.03.2001 г. от СГС, ГК по гр.д. 4739/91. 2. Изпълнителен лист, изд. на 01.11.2005 г. от СГС, 1 ГО, 1 с-в по гр.д. 4298/97. 3. Молба от Кр.Кабакчиев № 122/22.03.2001 г. до главната счетоводителка на Института за български език при БАН. 4. Заявление от Кр.Кабакчиев № 480/20.12.2001 г. до директорката на Института за български език при БАН. 5. Нотариална покана, връчена на Института за български език при БАН на 07.12.2005 г., за изпълнение на задължение по изпълнителен лист (чрез нотариус Гечева), рег. № 4996, том I, № 78 (2 стр.).

19 февруари 2008 г.
София
­

С почит: (подпис)

четвъртък, 7 февруари 2008 г.

Заявлението ми е върнато от ВСС!

Заявлението ми е върнато от Висшия съдебен съвет, с документ с изх. № 94-01-112 / 2007, със следния текст:

"В изпълнение на решение на Комисия "Борба с корупцията и професионална етика" при ВСС, по протокол № 6/10.12.2007 г., във връзка със заявлението Ви с вх. № 94-01-112 / 27.11.2007 г. Ви уведомяваме, че същото е оставено без уважение.
Висшия[т] съдебен съвет е висш административен орган за ръководство на съдебната власт и не разполага с правомощия да проверява съдебните актове относно тяхната правилност и законосъобразност.
В сигнала не се съдържат конкретни данни за извършени корупционни действия от страна на магистрати, по които комисията би могла да извърши проверка в рамките на своята компетентност.
Председател на Комисия "Борба с корупцията и професионална етика" Цони Цонев [подпис]"


Оказва се, според тази висококомпетентна Комисия "Борба с корупцията и професионална етика" при Висшия съдебен съвет, че когато е налице корупция във Върховния касационен съд, задължение на всеки гражданин е лично да залови съответния корумпиран върховен съдия - или съответните корумпирани върховни съдии.
Бих искал да задам следните няколко въпроса на автора на този документ.

Господин Цони Цонев,

След като заловим корумпираните с върховните съдийски тоги, след това къде да ги водим? Направо във Висшия съдебен съвет ли? И как точно да ги водим? Направо с тогите ли? Или предварително да им сваляме тогите?

Красимир Кабакчиев