четвъртък, 7 февруари 2008 г.

Заявлението ми е върнато от ВСС!

Заявлението ми е върнато от Висшия съдебен съвет, с документ с изх. № 94-01-112 / 2007, със следния текст:

"В изпълнение на решение на Комисия "Борба с корупцията и професионална етика" при ВСС, по протокол № 6/10.12.2007 г., във връзка със заявлението Ви с вх. № 94-01-112 / 27.11.2007 г. Ви уведомяваме, че същото е оставено без уважение.
Висшия[т] съдебен съвет е висш административен орган за ръководство на съдебната власт и не разполага с правомощия да проверява съдебните актове относно тяхната правилност и законосъобразност.
В сигнала не се съдържат конкретни данни за извършени корупционни действия от страна на магистрати, по които комисията би могла да извърши проверка в рамките на своята компетентност.
Председател на Комисия "Борба с корупцията и професионална етика" Цони Цонев [подпис]"


Оказва се, според тази висококомпетентна Комисия "Борба с корупцията и професионална етика" при Висшия съдебен съвет, че когато е налице корупция във Върховния касационен съд, задължение на всеки гражданин е лично да залови съответния корумпиран върховен съдия - или съответните корумпирани върховни съдии.
Бих искал да задам следните няколко въпроса на автора на този документ.

Господин Цони Цонев,

След като заловим корумпираните с върховните съдийски тоги, след това къде да ги водим? Направо във Висшия съдебен съвет ли? И как точно да ги водим? Направо с тогите ли? Или предварително да им сваляме тогите?

Красимир Кабакчиев

Няма коментари: