сряда, 15 септември 2010 г.

Още за "синята демократка" и нейните асоциатки

Публикувам без коментар мое заявление от вчера до председателя на Софийския апелативен съд с искане за отвод на три лица, сред които лицето Куцкова. Деянието им вече е описано, но тук са представени още някои важни детайли. Заявлението е с вх. № 8219/14.09.2010 г.

До: г-н председателя на Софийския апелативен съд, по гр.д. № 3401/09 на САС, ГК, 4 състав, насрочено за 20 септември 2010 г.


ЗАЯВЛЕНИЕ – и с искане на отвод

от: Красимир Янков Кабакчиев, д.ф.н.

Уважаеми г-н Председател на Софийския апелативен съд,

С настоящото заявление отправям три искания.

ПЪРВО ИСКАНЕ
След осъществените вече масови отводи по това и по други дела в САС (по мои искания), на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, моля да бъде осъществен отвод и на сегашния съдийския състав по гр.д. № 3401/09 на САС, ГК, 4 състав, а именно на лицата: Нели Куцкова, Светла Божкова, Анна Баева! Следват мотивите.
От 20 (двадесет) години съм в съда – най-вече заради един криминален така наричащ се институт (за български език при БАН), който е осъден с влезли в сила съдебни решения заради умишлено и противозаконно недаване оценка на научноизследователската ми дейност (неатестиране) и необявяване на конкурс през периода 1988-1997 г. (вж. Приложения 1). През тези две десетилетия в съда през ръцете ми минаха стотици съдебни актове. Но толкова умопомрачително по своята драстична противоправност решение като издаденото с № 583 от 28.06.2010 г. по гр.д. № 706/2010 г. на САС, ГК, 4 състав не бях срещал (Приложение 2)!!!
Решението, издадено от лицата Куцкова, Божкова и Баева, е по мой иск за следващ период на неатестирането ми и необявяването на конкурс в т.н. Институт за български език при БАН! Както е посочено в касационната жалба срещу решението (Приложение 3), в него е осъществен в идеална съвкупност престъпният състав на чл. 311, ал. 1 НК (съставяне на документ с невярно съдържание) с принуда за обжалване на процесното решение в едноседмичен срок!!! Вписването на невярното обстоятелство, че решението може да се обжалва в едноседмичен срок, е извършено умишлено! Това се доказва категорично чрез съдържанието на самото решение – в груб ущърб на ищеца, а целта на акта е принуда за подаване на жалба в едноседмичен срок, за да не бъде тя добре подготвена (в контекста и на безумните изисквания за касационно обжалване в ГПК от 2008 г.). Напълно изключено е да става дума за техническа грешка! Текстът на невярното обстоятелство стои не просто на същата страница в решението, на което са и трите подписа на състава: подписите са на около сантиметър от текста с невярното обстоятелство!
И нещо повече – в решението е налице и второ умишлено вписано невярно обстоятелство! Заявява се, че в Института за български език било нямало щатно място за старши научен сътрудник първа степен. В самото първоинстанционно решение по делото обаче са визирани цели две доказателства, и то обяви в два вестника – единият “Държавен вестник”, сочещи наличието на щатно място!
Своеобразен връх на безумието и безобразието в така нареченото съдебно решение обаче е, че чрез него горепосочените лица най-откровено се опитват да ме омаскарят. Аз съм учен със значителни приноси в науката и международен авторитет! А насреща си имам един криминален така наречен институт, който отдавна е осъден за пладнешки грабеж над мен и семейството ми в продължение на десет години! И в дело за следващ период на неатестирането и необявяването на конкурс – през който нищо ново не се е случило, претендиращи за юристи индивиди заявяват, че било имало насрочено със заповед заседание за атестирането ми, а това заседание аз съм го бил провалил!? Работата е там, че всъщност, видно от доказателствата по делото, заповедта за свикване на заседание за атестиране е не просто незаконна, тя е профанска! В нея дори не е посочено законово основание за провеждането на заседание! И, дори, още по-съществено, по делото е прието доказателство, от което се вижда, че тази заповед за заседание е надлежно обжалвана от мен като незаконна! Което означава, че тя не може да бъде изпълнявана, преди да се е произнесъл съответен горестоящ орган! А такова произнасяне – прекрасно видно от доказателствата по делото, липсва!
Във връзка с този факт възниква сериозен въпрос: трите горепосочени лица, които в случая не могат да преценят нещо юридически елементарно – незаконност на една административна заповед,

ИМАТ ЛИ ИЗОБЩО ДИПЛОМИ ПО ПРАВО?

Или всъщност те много добре разбират за какво става дума, но умишлено издават драстично противозаконно и престъпно решение?
За мен като гражданин и данъкоплатец е напълно неприемливо лица, които издават драстично противоправни решения, които вписват неверни обстоятелства в тях и се опитват да омаскарят участник в съдебния процес, да бъдат съдии! Вече поисках да започне процедура за незабавното отстраняване от съдебната система на трите лица и чакам положителен отговор! А с настоящото заявление, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, моля, да бъде осъществен отвод на трите лица от гр.д. № 3401/09 на САС, ГК, 4 състав – по вече изтъкнатите аргументи.
ВТОРО ИСКАНЕ
На основание § 8. (1) и (2) от Преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила (ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.) Закон за развитието на академичния състав (Закрива се Висшата атестационна комисия в срок до 8 месеца след влизането в сила на закона [...] Активите, пасивите и архивът на Висшата атестационна комисия преминават към Министерството на образованието, младежта и науката), моля по гр.д. № 3401/09 на САС, ГК, 4 състав да бъде конституирано като ответник Министерството на образованието, младежта и науката – и призовано за следващото заседание. Адресът на министерството е: София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2A.

ТРЕТО ИСКАНЕ
Моля да се има предвид, че за мен е напълно неприемливо да трябва да стоя диван чапраз на три лица, издали грубо противозаконно решение и умишлено вписали неверни обстоятелства в него, докато те обявяват отвода си! Обратното би било драстично нарушение на неотменимото – и по Конституция (чл., чл. 6, 29), право на достойнство и неподлагане на унижение. Ето защо моля заседанието по това дело, което е насрочено за 20 септември 2010 г., да се гледа в мое отсъствие! След като горепосочените лица осъществят отвод, ще възобновя присъствието си в заседанията!

Приложения:

1. Три статии в печата, от които се вижда дългогодишното изключително драстично престъпно поведение на т.н. Институт за български език при БАН – в защита на който е издадено описаното тук т.н. съдебно решение: статия във вестник “Дневник”, 29.01.2006 г., озаглавена “Параграф 399”, или правова държава ли е България; статия в списание “Правен свят”, април 2008 г., озаглавена Какво тук значи някакво си решение; статия във вестник “Политика”, 06.08.2009 г., озаглавена Длъжник блокира сметка на кредитор.
2. Решение № 583/28.06.2010 г. по гр.д. № 706/2010 г., САС, ГК, 4 с-в.
3. Касационна жалба (вх. № 7387/04.08.2010) срещу горното решение.

14.09.2010 г., София, С почит: