сряда, 18 март 2015 г.

Обвинявам съдебната система в систематични престъпления спрямо мен като гражданин, учен, творец и професионалист!

http://legalworld.bg/43077.sigurno-samo-sydiite-se-doveriav…
Мое съобщение в "Правен свят".
KKabakcievDrSc, 18 март 2015, 08:37
И аз съм от 96-те процента [българи, които не се доверяват на съдебната система], един от първите. Обвинявам съдебната система в систематични престъпления спрямо мен! И ще бъда конкретен. Издадени са голяма поредица абсолютно незаконосъобразни, а в някои случаи и напълно профански, съдебни актове в мой ущърб. Издадени са от една широка групировка в съда, чиито членове комуникираха помежду си и уговаряха как точно да се решат делата ми. Готов съм винаги да се явя пред прокуратурата и ВСС, за да опиша подробно всички случаи, с документи, определения, решения и пр. Това бяха мои дела срещу един институт при БАН, БАН, Висшата атестационна комисия при Министерския съвет, и Министерския съвет. Били са осъществени множество влияния върху съдии по делата, инициирани от членове на управата на БАН и на съответния институт, делата да бъдат решени в мой ущърб и в полза на БАН, съответния институт при БАН, МС и ВАК при МС. Не мога, естествено, да докажа конкретни корупционни деяния, но от решенията се вижда, че такива деяния са били налице, защото съдебните актове са драстично незаконосъобразни и нелепи! Те противоречат на предишни решения, по които институтът при БАН беше осъден за десетгодишен период на противозаконно бездействие, а за следващите години на същото продължаващо бездействие, без да се е случило нищо ново, институтът при БАН и БАН не бяха осъдени. С други думи, обвинявам съдебната съдебна в систематично, драстично и умишлено, користно погазване на правата ми на гражданин, учен, творец и професионалист! В името на справедливостта не мога, обаче, да не отбележа, че през предишни години в съдебната система се намериха достойни и компетентни съдии и съдебни състави на апелативна и касационна инстанция, които осъдиха съответния институт при БАН (два пъти), ВАК при МС (два пъти), а също така и Българската национална телевизия. Въпреки че загубих две дела срещу Министерския съвет - едното заради непровеждане на процедура във ВАК, другото заради неиздаване от страна на МС на нормативен акт, не мога да не отбележа още, че по тези две дела на първа инстанция се намериха един прокурор и един съдия, на които не им мигна окото, че ответник по иска ми е Министерският съвет. По едното дело прокурорът на първа инстанция заяви, че искът ми е основателен и поиска Министерският съвет да бъде осъден заради неиздаването на нормативния акт, а по другото дело съдията на първа инстанция категорично осъди Министерският съвет! Мога само шапка да сваля на тези двама магистрати, както и на другите, които осъдиха по моите искове БАН, съответния институт при БАН, ВАК при МС и БНТ! Но тези съдии са не повече от 10% от всички съдии, които гледаха мои дела. Останалите определям като некомпетентни и/или корумпирани, и мисля, че общото съотношение в съдебната система е същото: 10% достойни и компетентни магистрати срещу 90% неморални и/или некомпетентни. Но най-важното, което искам тук да кажа, е следното, и то е в съзвучие с многократно повтаряното от повечето магистрати тук. Да, изпълнителната власт се меси в работите на съдебната! Но не по начина, по който се описва тук от мнозинството магистрати, че уж изпълнителната власт била искала да махне свестните магистрати. Не! Изпълнителната власт по моите дела накара една голяма група съдебни състави да издадат незаконни и престъпни решения, за да бъдат оневинени БАН, един институт при БАН и Министерският съвет за противозаконно и престъпно поведение в продължение на две десетилетия, състоящо се в недаване оценка на научноизследователската дейност на учените и в неиздаване на критерии за даване на такава оценка. Това е драстично противоправно поведение, осъществявано от ръководството на БАН, в основата на което стои липсата на нормативен акт по чл. 58 от Устава на БАН, определящ критериите за даване оценка на научноизследователската дейност. А поведението на МС, свеждащо се до неиздаването в продължение на 20 години на друг нормативен акт (по чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания) може да се характеризира като безхаберие в областта на научната политика от страна на най-висшия орган на изпълнителната власт. Научна политика в България не просто няма, смешно е дори да се предположи, че съществува. В следствие на това в България повечето получаващи заплати за наука не правят никаква наука, а "науката" на много от тях се свежда до профански писания в защита на комунистическата варварска идеология и практика. И така, обобщавам. Вярно е, че изпълнителната власт се меси в работата на съдебната, но това е в смисъл, че изпълнителната власт иска от съдебната да оправдава противоправното поведение на изпълнителната власт в областта на науката.

Няма коментари: